Dodatki Mieszkaniowe

Na podstawie:
1. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz. 966 ) i
2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z w/w tytułów prawnych.

 • osobom spełniającym kryterium dochodowe (dla gospodarstw jednoosobowych dochód wynosi 175% kwoty najniższej emerytury natomiast dla gospodarstw wieloosobowych 125% kwoty najniższej emerytury);
 • osobom zamieszkującym lokal mieszkalny spełniający kryterium metrażowe odpowiednio:
  1 osoba – powierzchnia normatywna – 35 m (+ 30% = 45,5 m);
  2 osoby – powierzchnia normatywna – 40 m (+ 30% = 52 m);
  3 osoby – powierzchnia normatywna – 45 m (+ 30% = 58,5 m);
  4 osoby – powierzchnia normatywna – 55 m (+ 30% = 71,5 m);
  5 osób – powierzchnia normatywna – 65 m (+ 30% = 84,5 m);
  6 osób – powierzchnia normatywna – 70 m (+ 30% = 91 m),
  W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż: 30%

Ponadto jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2.

O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Świadczenie przyznaje się od 1 dnia kolejnego miesiąca na okres 6 miesięcy. Zmiana wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy, oraz wysokość wydatków na mieszkanie, jak również innych danych zawartych we wniosku o dodatek mieszkaniowy w okresie wypłacania dodatku, pozostaną bez wpływu na wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego.

W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie nie nastąpi w okresie trzech miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury.

Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:
1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lokalu);
2. deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego;
3. zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody za trzy pełne miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku;
4. druk oświadczenia wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
5. informacja zarządcy dotycząca wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku;

Ponadto do wniosku należy dołączyć:
1. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał+ksero) np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu lub lokalu socjalnego lub zamiennego;
2. jeżeli zajmowany lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego należy dostarczyć fakturę vat za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy;
3. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:
Zaświadczenia, oświadczenia bądź decyzje:
– z miejsca pracy, umów zleceń, lub dzieło o dochodach; Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenia chorobowe;
– aktualna decyzja o przyznaniu emerytury, renty lub zaświadczenie z ZUS, KRUS lub przekazy pocztowe z 3 miesięcy. Zasiłku macierzyńskiego lub wychowawczego;
– alimenty – wyrok sądu (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości zasądzonej) lub zaświadczenie od komornika (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości niższej niż zasądzona lub otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego) lub oświadczenie (w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych lub których egzekucja nie jest prowadzona przez komornika);
– uczniowie/studenci – zaświadczenie/ oświadczenie/decyzje ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych;
– pomoc MOPS, GOPS- określające rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń; lub decyzja przyznająca świadczenie;
– zwrot podatku;
– osoby posiadające gospodarstwo rolne – zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (hektary przeliczeniowe);
– inne dochody na oświadczeniu pod odpowiedzialnością karną o tej sytuacji.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
Przysługuje osobom spełniającym łącznie poniższe warunki:
1) są najemcami lub podnajemcami lokali mieszkalnych i najmowały albo podnajmowały lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,
2) zostanie im przyznany dodatek mieszkaniowy,
3) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.
4) nie przysługiwał im wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

 • Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”, zwanej dalej „adnotacją” (pobierz druk)
  Wysokość miesięcznego czynszu ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku z adnotacją, a w przypadku gdy jest on wyższy niż czynsz opłacany na dzień 14 marca 2020r.-ustala się według stanu na dzień 14 marca 2020r.
 • Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021r.
 • Warunek, o którym mowa w pkt 1, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek z adnotacją przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.

Do wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu poza dokumentami niezbędnymi do przyznania dodatku mieszkaniowego należy dołączyć:
1) Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (pobierz druk)
2) Oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego/ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu. (pobierz druk)
3) Dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłaconego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
– za miesiąc, w którym składany jest wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu – jeżeli czynsz jest niższy albo równy  czynszowi według stanu na dzień 14 marca 2020 r.

Ponadto informujemy, że nie ma możliwości składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu drogą elektroniczną!

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.) znowelizowana ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11).

Skip to content