Program „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024

Miasto Biała Podlaska przystąpiło do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024. Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. Wsparcie w ramach Programu finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w 2024 roku. Więcej informacji

Zapytanie ofertowe 1/2024

Na sukcesywne wykonywanie druków formularzy i druków urzędowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej więcej informacji

Dodatek osłonowy – 2024 rok

Gdzie składać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?Wnioski można składać:Papierowo – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24,Elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Druk wniosku więcej informacji

Skip to content